รายงานสถานะ

SCE-PGS

0 แปลง
0 แปลง
18 แปลง
1 แปลง

0 แปลง

ขึ้นทะเบียนรอตรวจ SEC-PGS

รอยืนยันการรับสมัคร 0 แปลง
ยืนยันการครับสมัคร 0 แปลง
รอการนัดตรวจ 0 แปลง
อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจ 0 แปลง
ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน SCE-PGS แบบมีเงื่อนไข 18 แปลง
ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน SCE-PGS 1 แปลง

18 แปลง

ผ่านการตรวจ(ระยะปรับเปลี่ยน) PGS

1 แปลง

ผ่านการตรวจ PGS

30 กลุ่ม

จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

127 คน

จำนวนเกษตรกร

25 แปลง

แปลงปลูกพืช/ไม้ผล

แผนที่ตำแหน่งแปลงเพาะปลูก

กดปุ่ม [+] ขยายแผนที่ [-] ย่อแผนที่ [x]แผนที่เต็มจอ [O]ตำแหน่งปัจจุบัน

แปลงปลูกพืชและไม้ผล
(1) ข้าว 4 แปลง
(2) กล้วย 6 แปลง
(3) มะพร้าว 3 แปลง
(4) มะนาว 2 แปลง
(5) มะม่วง 1 แปลง
(6) อ้อย 2 แปลง
(7) ตาล 3 แปลง
(8) ชมพู่ 2 แปลง
(9) ทุเรียน 1 แปลง
(10) ผัก 1 แปลง

อำเภอ เกษตรกร
เขาย้อย 1 คน
หนองหญ้าปล้อง 2 คน
ชะอำ 2 คน
ท่ายาง 1 คน
บ้านลาด 4 คน
บ้านแหลม 1 คน
แก่งกระจาน 1 คน
เมืองเพชรบุรี 9 คน
ห้วหิน 0 คน
ปราณบุรี 0 คน
สามร้อยยอด 0 คน
กุยบุรี 0 คน
เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0 คน
ทับสะเก 0 คน
บางสะพาน 0 คน
บางสะพานน้อย 0 คน
เมืองสุราษฎร์ธานี 38 คน
กาญจนดิษฐ์ 6 คน
ดอนสัก 4 คน
เกาะสมุย 0 คน
เกาะพะงัน 0 คน
ไชยา 5 คน
ท่าชนะ 7 คน
คีรีรัฐนิคม 0 คน
บ้านตาขุน 1 คน
พนม 1 คน
ท่าฉาง 4 คน
บ้านนาสาร 4 คน
บ้านนาเดิม 3 คน
เคียนซา 0 คน
เวียงสระ 3 คน
พระแสง 7 คน
พุนพิน 8 คน
ชัยบุรี 0 คน
กิ่งอำเภอวิภาวดี 5 คน

สถานะการเพาะปลูก

เก็บเกี่ยวสำเร็จ

16%

กำลังดำเนินการปลูก รอการเก็บเกี่ยว

76%

ยังไม่ดำเนินการปลูก

8%

Dev. Team
ผู้ใช้
บันทึก/ปรับปรุงข้อมูล
ให้ข้อเสนอแนะ
เกษตรกร
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก
เกษตรจังหวัด
เกษตรอำเภอ
นักวิชาการเกษตร
ที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัด
อธิการบดี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
เกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ผู้สนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
SA & Design อาจารย์/นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
หัวหน้างานสารสนเทศ ศูนย์ DTC
Programing/Testing/
Training/Maintenance
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก
อาจารย์/นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
Phet. SCE-PGS
ถาม/ตอบ

นายปราโมทย์ คลังแก้ว 2019-06-02 12:07:20+07

สอบถามกำหนดการปล่อยน้ำคลองชลประทานสาย 1 สาย 2


นายพัลลภ มั่งมี 2019-01-07 02:40:10+07

กำหนดการประชุมหัวหน้ากลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ วันไหนเวลาใดเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจรับรองมาตราฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SCE-PGS จังหวัดเพชรบุรี Version 2.11 (beta)
SCE-PGS Information Systems, Phetchaburi Province

Powered by W3.CSS QGIS PostgreSQL Leaflet OpenStreetMap Mapbox GeoServer