ข้อตกลงการสมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ SCE-PGS และประวัติแปลง (แบบ FM01)

รหัสแบบFM01 เช่น "5" ชื่อหรือนามสกุล เช่น "ภาพ" "เติม"
No [FM01ID-ENID-FMID]
กลุ่มวิสาหกิจ
เกษตรกร
วันที่ สถานะ แหล่งน้ำ ไฟล์แผนที่/แปลง/FM01
สถานะ
ดำเนินการ
1

[3-30-3]

กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านท่าตะคร้อเหนือ

นายพัลลภ มั่งมี
ที่อยู่ 34/1 ม.2 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76160
วันขึ้นทะเบียน:
2020-09-18
สถานะ:
ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน SCE-PGS แบบมีเงื่อนไข
[/] น้ำฝน [ ] สระน้ำ [/] ห้วย [/] อื่นๆ
ภาพแผนที่:
ภาพแปลง:
ไฟล์ Scan FM01:
แผนที่บ้าน
latitude:13.11553 longitude:99.720355
No-รหัสแปลง พื้นที่ไร่-ชื่อพื้นที่-กรรมสิทธิ์-การจัดการ การใช้ประโยชน์ วันที่เริ่มทำเกษตรอินทรีย์ รายละเอียดการใช้สารเคมีครั้งสุดท้าย ดำเนินการ
1-10 15ไร่ บ้านสุขมั่งมี OK
[ ] ตัวเอง [/] ญาติ-พี่น้อง [ ] เช่า
[/] ทำเอง [ ] ให้ผู้อื่นเช่า [ ] ไม่ใช้ประโยชน์
สวนปาล์ม ผสม สวนกล้วยไข่
ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน SCE-PGS แบบมีเงื่อนไข
01 มิ.ย. 2563 01 ม.ค. 2562
ยาเคมี อะบาเม็กติน ไกลโฟเสซ พาราควอต
ปุ๋ยเคมี ยูเรีย 18-20-0 16-16-16
แผนที่แปลง
latitude:13.11553 longitude:99.720355

1 - 1 of 16

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »