ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

No กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่อยู่/โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์/เว็บไซต์/facebook ดำเนินการ
1[1] วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก
นายสุพจน์ กลิ่นพ่วง
14 ม.9 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
092 *** 4462
email: j775434@gmail.com web : http://agriculture.pbru.ac.th/chongsakae/
2[2] วิสาหกิจชุมชนขวัญเพชรขนมทองม้วนน้ำตาลโตนด
นายเกษม มหาวัตร์
เลขที่ 92/1 หมู่ที่ 5 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76150
089-***-1775
http://banlat.phetchaburi.doae.go.th/v2019/index.php
3[3] วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกแกงและขนมหวานละหานใหญ่
นางเสี่ยน รูปทอง
เลขที่ 85 หมู่ที่ 5 ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76150
087-***-3931
http://banlat.phetchaburi.doae.go.th/v2019/index.php
4[4] วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศิลปประดิษฐ์หนองกระเจ็ด
นายวัชรินทธ์ ชูชื่น
เลขที่ 6 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76150
032-***-125
http://banlat.phetchaburi.doae.go.th/v2019/index.php
5[5] วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านประชาบำรุง
นายปราโมทย์ คลังแก้ว
เลขที่ 36 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76150
083-***-0278
http://banlat.phetchaburi.doae.go.th/v2019/index.php

1 - 5 of 30

« 1 2 3 4 5 6 »