รายงานสถานะ

SCE-PGS

0 แปลง
0 แปลง
18 แปลง
1 แปลง

0 แปลง

ขึ้นทะเบียนรอตรวจ SEC-PGS

รอยืนยันการรับสมัคร 0 แปลง
ยืนยันการครับสมัคร 0 แปลง
รอการนัดตรวจ 0 แปลง
อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจ 0 แปลง
ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน SCE-PGS แบบมีเงื่อนไข 18 แปลง
ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน SCE-PGS 1 แปลง

18 แปลง

ผ่านการตรวจ(ระยะปรับเปลี่ยน) PGS

1 แปลง

ผ่านการตรวจ PGS

30 กลุ่ม

จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

127 คน

จำนวนเกษตรกร

25 แปลง

แปลงปลูกพืช/ไม้ผล

แผนที่ตำแหน่งแปลงเพาะปลูก

กดปุ่ม [+] ขยายแผนที่ [-] ย่อแผนที่ [x]แผนที่เต็มจอ [O]ตำแหน่งปัจจุบัน