รายงานสถานะ

SCE-PGS

3 คน
1 คน
1 คน
0 คน

1 คน

ผ่านการตรวจ(ระยะปรับเปลี่ยน) PGS

0 คน

ผ่านการตรวจ PGS

29 กลุ่ม

จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

125 คน

จำนวนเกษตรกร

25 แปลง

แปลงปลูกพืช/ไม้ผล

แผนที่ตำแหน่งแปลงเพาะปลูก

กดปุ่ม [+] ขยายแผนที่ [-] ย่อแผนที่ [x]แผนที่เต็มจอ [O]ตำแหน่งปัจจุบัน

คู่มือ/แบบฟอร์ม SCE-PGS
แนะนำการใช้งาน ThaiOrganicPlatform SCE-PGS